Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6243/VPCP-QHQT
V/v đàm phán với phía Campuchia về Thỏa thuận ưu đãi hàng nông sản Campuchia nhập vào nước ta

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số 46/TTr-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2007, 21/BCT-KVI ngày 24 tháng 09 năm 2007 và 1295/BCT-KVI ngày 20 tháng 09 năm 2007 về việc đàm phán với phía Campuchia đối với đề nghị ưu đãi hàng nông sản Campuchia nhập khẩu vào nước ta, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc những kiến nghị của Bộ Công Thương nêu tại các văn bản trên về phương án đàm phán với phía Campuchia về đề nghị của phía bạn dành các hạn ngạch ưu đãi đối với một số mặt hàng nông sản của Campuchia nhập khẩu vào nước ta.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trao đổi, đàm phán với phía bạn theo hướng đảm bảo hài hòa những thỏa thuận ưu đãi giữa hai bên dành cho nhau; đề nghị phía bạn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ta triển khai sớm các dự án hợp tác đầu tư với phía bạn trong một số lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm (xây dựng nhà máy thủy điện, khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp và cây cao su...).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,  các  Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc