Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6233/VPCP-NN
V/v nộp tiền thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định (công văn số 102/TTr-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2007), báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 14226/BTC-QLCS ngày 22 tháng 10 năm 2007) về việc nộp tiền thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, có văn bản hướng dẫn tỉnh theo thẩm quyền về việc nộp tiền thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Nam. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý