Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6223/TCHQ-KTTT
V/v: Khiếu nại trị giá tính thuế mặt hàng Pin NK.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Rồng Vàng
(24B Đinh Bộ Lĩnh, P. Phố Mới, Lào Cai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06-2007CV/CTRV ngày 02/08/2007 của Công ty TNHH Rồng Vàng về việc khiếu nại trị giá tính thuế mặt hàng pin nhập khẩu tại tờ khai số: 5297/NKD/KV1-CL ngày 17/11/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc khiếu nại giá tính thuế mặt hàng pin do Công ty TNHH Rồng Vàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4594/TCHQ-KTTT ngày 10/08/2007 hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Rồng Vàng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP. Hồ Chí Minh
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An