Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6222/TCHQ-KTTT
V/V: Thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Việt Phú
(Số 7 phố Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 10/08-VP ngày 18/09/2007 của công ty TNHH thương mại Việt Phú về việc xin được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên Hệ thống Quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan thì Công ty đã từng có nợ thuế quá 90 ngày của các tờ khai 10503/NKD ngày 13/10/2006, 7387/NKD ngày 26/07/2006, 6704/NKD ngày 06/07/2006, 1133/NKD ngày 06/02/2006, 409/NKD ngày 10/01/2006 tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Căn cứ Điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty không thuộc diện được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế.

Tuy nhiên, nếu được tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bão lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế được thực hiện theo thời hạn bão lãnh, nhưng không quá thời hạn đối với từng trường hợp cụ thể hướng dẫn tại Điểm 2.2 Mục III Phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC. Việc thực hiện bão lãnh thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV Phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An