Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6217/VPCP-KTTH
V/v kinh phí thực hiện dự án "Đầu tư trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy từ năm 2007-2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 113/TTr-BCA (C11) ngày 24 tháng 08 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13338/BTC-VI ngày 03 tháng 10 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6877/BKH-QPAN ngày 21 tháng 09 năm 2007, của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản số 420/UBQG-KH ngày 11 tháng 09 năm 2007 về kinh phí để thực hiện dự án "Đầu tư trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy từ năm 2007-2010", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tại các văn bản trên, Bộ Công an chỉ đạo chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung hoàn tất dự án "Đầu tư trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy từ năm 2007-2010", bảo đảm phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng bố trí vốn của ngân sách nhà nước, triển khai theo quy định.

2. Về trang thiết bị:

- Trên cơ sở Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để xây dựng danh mục trang thiết bị của Dự án phù hợp.

- Về danh mục đầu tư: Bộ Công an xây dựng danh mục, số lượng trang thiết bị cho công tác tìm, kiếm, cứu nạn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Công an rà soát lại danh mục trang phục cá nhân, những loại quần áo, mũ, ủng, găng tay, dây lưng... nếu trang bị theo niên hạn thì sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Bộ để mua sắm.

- Đối với thiết bị thông tin liên lạc: Chỉ đầu tư mua sắm những loại đặc dụng phục vụ phòng cháy, chữa cháy; Bộ Công an nghiên cứu kết nối với hệ thống thông tin hiện có đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không trùng lặp để tiết kiệm chi phí.

3. Về kinh phí thực hiện Dự án: Trên cơ sở sắp xếp lại danh mục trang thiết bị của Dự án (cả về số lượng và chủng loại), Bộ Công an xác định lại dự toán kinh phí và phân kỳ đầu tư để thực hiện cho phù hợp.

Sau khi Bộ Công an đã hoàn tất thủ tục đầu tư, căn cứ tiến độ thực hiện của Dự án, Bộ Tài chính xem xét ứng trước từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2008 cho Bộ Công an để triển khai thực hiện trong năm 2007.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong kế hoạch năm 2008 từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho Bộ Công an để hoàn trả số vốn tạm ứng trên theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ;
Website CP, Vụ NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b) (Nguyện 15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy