Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6216/VPCP-KTTH
V/v kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 của Văn phòng Quốc hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Quốc hội tại văn bản số 1886/VPQH-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2007 về kế hoạch vốn đầu tư năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét giải quyết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Văn phòng Quốc hội, các Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ III;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (12 b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ  NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy