Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
*******

Số: 6215/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn NĐ số 59/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, tại văn bản số: 1779/BCT-CLH ngày 08 tháng 10 năm 2007 báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số ý kiến chưa thống nhất giữa các Bộ, cơ quan về dự thảo Thông tư cấp Giấy phép kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Nhất trí với quan điểm giải quyết của Bộ Công Thương tại công văn 1779/BCT-CLH nói trên. Việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định, cũng như việc xử lý các ý kiến khác nhau về nội dung Thông tư thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, CA, QP, KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý;
Website CP, các Vụ: TH, CN, Ban XDPL;
- Lưu: VT, KTTH (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy