Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6209/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xe ô tô dưới 16 chỗ ngổi đã qua sử dụng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3197/HQTP-NV ngày 16/10/2007, công văn số 3227/HQTP-NV ngày 18/10/2007 và công văn số 3371/HQTP-NV ngày 26/10/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông Vận tải, Tài chính và Công an; căn cứ bộ hồ sơ mà doanh nghiệp xuất trình và thực tế hàng hóa để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo và có đề xuất xử lý cụ thể để Tổng cục Hải quan xem xét, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

Nếu doanh nghiệp thấy vướng mắc, bức xúc về Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 thì hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) để được giải đáp theo quy định tại Điểm 1 Mục V Thông tư liên tịch số 03 dẫn trên.

2.  Những trường hợp vướng mắc do các đơn vị phản ánh vừa qua khi thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006, Tổng cục Hải quan đang tập hợp báo cáo Bộ Tài chính, gửi Bộ Công thương để xem xét sửa đổi cho phù hợp với Luật Thương mại và thông lệ quốc tế. Trong khi chờ giải quyết vướng mắc thì đơn vị vẫn thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 03 dẫn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính
+ Thứ trưởng Trương Chí Trung: để báo cáo
+ Vụ CST, Vụ Pháp chế: để phối hợp
- Bộ Công thương (Vụ XNK): để phối hợp;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc