Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6205/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 75/CV ngày 12.09.2007 của Công ty TNHH Quốc Tế Vang đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét giá tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu qua Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2004 và năm 2005. Qua nghiên cứu hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 60/2002/NĐ.CP ngày 06.06.2002 của Chính phủ và Thông tư 118/TT.BTC ngày 08.12.2003 của Bộ Tài chính; Việc Hải quan TP. Hồ Chí Minh tham vấn và xác định giá là đúng quy định.

Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty thì Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã không áp dụng đúng quy định của Pháp luật về việc áp dụng giá tính thuế hàng nhập khẩu như: Công ty không được mời tham vấn trực tiếp để giải trình, việc áp dụng mặt hàng tương tự trên thị trường không đúng với thực tế hàng hóa…

Qua quá trình giải quyết khiếu nại, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và đã có báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan. Căn cứ hồ sơ và đề nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2825/TCHQ-KTTT ; công văn số 3225/TCHQ-KTTT ngày 15/8/2005; công văn số 5340/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005; công văn số 174/TCHQ-KTTT và 175/TCHQ-KTTT ngày 08/01/2007 gửi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp theo hướng:

- Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh làm việc với Cục thuế TP Hồ Chí Minh theo như hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số: 2350/TCHQ-KTTT ngày 16/06/005 về việc xác định hóa đơn giá trị gia tăng làm cơ sở để xác định giá theo phương pháp cấn trừ.

- Trường hợp không xác minh được thì đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về phương pháp suy luận trên cơ sở xem xét đến các Điều kiện khác như: cấp độ thương mại, tính chất thương mại đặc thù của mặt hàng rượu (giá bán cao vào gần tết và cấp độ chênh lệch rất cao) để xem xét mức giá hợp lý.

- Trường hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thấy chưa đủ căn cứ xác định giá thì tiến hành kiểm tra sau thông quan để xác định giá tính thuế..

Tuy nhiên, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có hướng giải quyết dứt Điểm dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khiếu nại kéo dài đến nay.

Theo quy định tại Điều 39 của Luật Khiếu nại, tố cáo thì Công ty Quốc tế Vang có các công văn gửi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh từ năm 2005 và năm 2006, đến nay đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền thụ lý và giải quyết khiếu nại tiếp theo cho công ty. Tuy nhiên, theo trình bày của công ty Quốc tế Vang đề nghị cho xem xét lại tờ trình số 473 ngày 30/09/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, giá một số mặt hàng xác định còn cao hơn với giá Công ty nhập về, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, theo doanh nghiệp được biết, những mặt hàng tương tự như của Công ty Quốc tế Vang do các doanh nghiệp khác nhập về được Hải quan chấp nhận giá và không bị tăng thuế.

Để việc xác định giá tính thuế đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu, cơ sở xác định giá, xem xét các Điều kiện đặc thù của mặt hàng rượu như đã nêu trên, đối chiếu với các quy định hiện hành về xác định trị giá tính thuế và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để kiểm tra xác định giá tính thuế cho phù hợp. Trường hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thấy việc xác định giá tính thuế các lô hàng rượu của công ty Quốc tế Vang đúng trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá quy định tại Nghị định 60/2002/NĐ-CP và Thông tư 118/TT-BTC thì trả lời và giải thích cho doanh nghiệp rõ. Trường hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thấy việc xác định giá tính thuế chưa phù hợp thì xem xét sửa đổi Quyết định, giải quyết khiếu nại thỏa đáng cho doanh nghiệp, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An