Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6200/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo về sự cố công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2888/BNN-XD ngày 19 tháng 10 năm 2007 về việc lùi thời gian báo cáo về sự cố công trình Hồ Chứa nước Cửa Đạt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3), Huệ.12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý