Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6191/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 5329/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời các báo cáo số 3155/BC-HQTP ngày 15/10/2007, số 3256/BC-HQTP ngày 22/10/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ 3, Điểm 2.2 công văn số 5329/TCHQ-GSQL ngày 18/09/2007 của Tổng cục Hải quan được quy định lại như sau:

- Lãnh đạo Chi cục quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận nội dung sửa chữa, Điều chỉnh bản khai hàng hóa (ghi rõ lý do vì sao không chấp nhận để thông báo cho chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu) trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, ký tên (ghi rõ họ tên), đóng dấu Chi cục, dấu chức danh.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, Điều chỉnh bản khai hàng hóa xác nhận, đóng dấu nghiệp vụ lên bản khai hàng hóa đã Điều chỉnh, ký tên, đóng dấu công chức, niêm phong bản khai hàng hóa đã Điều chỉnh, bản sao Phiếu tiếp nhận hồ sơ đã được lãnh đạo Chi cục quyết định giao cho người làm việc với Hải quan về việc sửa chữa, Điều chỉnh bản khai hàng hóa để chuyển cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

2) Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến cụ thể về hồ sơ sửa chữa, Điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu / bản lược khai hàng hoá nhập khẩu tại công văn số 5194/BGTVT-PC ngày 20/08/2007. Do vậy, nội dung đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Bộ Giao thông vận tải. Tổng cục Hải quan cũng đã trả lời một số doanh nghiệp có nội dung liên quan đến nội dung đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 6020/TCHQ-GSQL ngày 25/10/2007.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc