Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6176/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 40.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời vướng mắc tại công văn số 3688/HQTP-TGTT ngày 07/11/2008 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền ký chấp nhận điều chỉnh:

- Theo quy định tại tiết b.2.1.1 điểm b khoản 2 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp người khai hải quan thống nhất với mức giá và phương pháp do cơ quan hải quan xác định thì cơ quan hải quan sẽ ra thông báo xác định trị giá, ấn định thuế theo quy định và ghi rõ trên tờ khai hải quan:  

- Tại mẫu 1 (Thông báo về việc cơ sở nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định) đính kèm Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế ban hành kèm theo Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan có mục "ý kiến của doanh nghiệp".

Theo các quy định trên đây, thì người ký chấp nhận phương pháp và mức giá do cơ quan hải quan xác định là đại diện có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế hoặc là người được uỷ quyền toàn bộ.

2. Về việc xác định khoản đảm bảo: Theo quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 thì:

Việc xác định các trường hợp có nghi vấn về mức giá được căn cứ vào cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm kiểm tra trị giá. Đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay, đồng thời thuộc đối tượng phải thực hiện tham vấn thì cơ quan hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế theo quy định tại khoản 4 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008. Theo đó, Chi cục Hải quan căn cứ cơ sở dữ liệu giá và các nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá tính thuế để quyết định trị giá tính mức đảm bảo, mức đảm bảo phải nộp.

Như vậy, tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 đã quy định cụ thể các trường hợp trì hoãn xác định trị giá tính thuế và khoản bảo đảm trong trường hợp trì hoãn xác định trị giá tính thuế. Yêu cầu Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc