Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6165/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần XNK Hà Tây
(210 đường Quang Trung – Thị xã Hà Đông – Hà Tây)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Trả lời công văn số 90/CV-CPXNK ngày 25/10/2007 của Công ty cổ phần XNK Hà Tây về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần XNK Hà Tây hiện có nợ thuế, nợ phạt của các tờ khai từ năm 1998-2001 số tiền 523.580.235 đồng tại Cục Hải quan Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Hiện Tổng cục Thuế đang trình Bộ để xem xét xóa nợ cho doanh nghiệp theo Thông tư 32 (CV số 4381/TCT-QLN ngày 25/10/2007 của Tổng cục Thuế).

Trong thời gian chờ xem xét. Đề nghị các Cục Hải quan địa phương chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với Công ty cổ phần XNK Hà Tây đến 31/12/2007; với Điều kiện:

- Ngoài số nợ nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác;

- Công ty có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về số nợ thuế, phạt chậm nộp;

- Các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Hà Tây biết và liên hệ với hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An