Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6149/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại thiết bị chống sét

Hà Nội, ngày 01 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1895/HQTP-NV ngày 09/07/2007 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc phân loại mặt hàng Thiết bị chống sét hiệu ERICO thuộc tờ khai số 1348/NKD/KV4 ngày 03/03/2007 do Công ty Cổ phần kỹ thuật Điện Toàn Cầu làm thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003; Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ/BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì thiết bị chống sét lan truyền dùng để bảo vệ các thiết bị khi chịu tác động của các xung điện được tạo ra bởi điện và các xung do cảm ứng của sét hoặc phóng điện trong khí quyển, hiệu ERICO, dùng cho điện áp không quá 1000V thuộc nhóm 8536, mã số 8536.301000.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc