Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6136/SXD-QLCL
V/v : Áp dụng TCXDVN 373:2006
để xác định mức độ hư hỏng của công trình.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi :

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện;
- Công ty Dịch vụ Công ích & Công ty Quản lý nhà các Quận - Huyện.

Ngày 12/7/2006, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 20/2006/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 373:2006 “chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà”. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã tiến hành kiểm định nhiều công trình xây dựng cũ nhằm mục đích xác định chất lượng còn lại của công trình để lập phương án cải tạo, sửa chữa hoặc tháo dỡ. Trong đó, có rất nhiều công trình (nhất là các chung cư, trường học…) sau kết quả kiểm định, được xếp vào loại có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào do giá trị còn lại được xác định còn khoảng 30-40%. Tuy nhiên, việc xác định chất lượng còn lại của công trình xây dựng trong thời gian qua có nhiều hạn chế , mức độ chính xác không cao, do áp dụng các quy định tại Quyết định số 238/BXD-VKT ngày 29/9/1989 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/LB-TT ngày 18/8/1994 của Liên Bộ Xây dựng – Tài chính – Vật giá, là các quy định mà mục đích chủ yếu là xác định giá trị còn lại của công trình (bằng tiền) để tính giá trị tài sản, khấu hao…

Sở Xây dựng thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, từ nay về sau, việc kiểm định công trình cũ nhằm mục đích sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ để bảo đảm an toàn sử dụng, phải áp dụng TCXDVN 373:2006.

Với các công trình cũ đã được kiểm định và được đánh giá có nguy cơ sụp đổ cao, nếu chưa có điều kiện hoặc kinh phí để tháo dỡ xây dựng lại (nhất là với các chung cư), đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động liên hệ các đơn vị kiểm định, kiểm tra lại hồ sơ kiểm định cũ, tiến hành kiểm định bổ sung và áp dụng TCXDVN 373:2006 để đánh giá lại nguy cơ sụp đổ của công trình, nhằm đề ra biện pháp chính xác hơn trong việc xử lý đối với công trình.

TCXDVN 373:2006 có thể tìm trên Website của Bộ Xây dựng, địa chỉ www.moc.gov.vn.

Trân trọng kính chào./.         

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Ban Ngân sách Hội đồng nhân dân;
- Lưu : VP, Phòng QLCL.LT

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 
 
Nguyễn Văn Hiệp