Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6125/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa XNK qua cửa khẩu phụ, lối mở thuộc Khu KTCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới đường bộ

Trả lời Cục Hải quan Quảng Ninh công văn số 1256/QHQN-NV ngày 10/10/2007 và một số Cục Hải quan tỉnh biên giới về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/08/2007 Bộ Tài chính có công văn số 1385/BTC-TCHQ gửi UBND các tỉnh biên giới lấy thêm ý kiến thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền. Trong khi tập hợp báo cáo và chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phhủ, để tạo Điều kiện thuận lợi cho hàng hóa XNK qua lại cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu, căn cứ Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới và ý kiến các Bộ, Ngành tại cuộc họp ngày 13/09/2007 tại Cơ quan Tổng cục Hải quan, sau khi báo cáo được lãnh đạo Bộ Tài chính chấp thuận, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh biên giới có Khu kinh tế cửa khẩu được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg dẫn trên cụ thể:

- Đối với cửa khẩu phụ, lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu mà có đầy đủ lực lượng quản lý, kiểm soát biên giới chuyên ngành (Hải quan, Biên phòng, Y tế, Kiểm dịch ..v.v..) đảm bảo việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu người và phương tiện vận tải đúng quy định về chính sách mặt hàng, chính sách thuế và các chế độ liên quan thì được tiếp tục hoạt động XNK bình thường cho đến khi Bộ Tài chính báo cáo và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

- Đối với cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu, yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK đúng quy định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc