Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6112/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2972/HQTP-NV ngày 2/10/2007 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình thanh Khoản thuế nguyên liệu SXXK của Công ty CP xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối: Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về việc thanh toán tiền từ tài Khoản của người không cư trú mở tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC về chứng từ thanh toán và quy định về việc sử dụng tài Khoản của người không cư trú mở tại Việt Nam để xử lý.

Tổng cục hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu