Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6111/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai  

Trả lời công văn số 1177/HQĐN-TM ngày 20/8/2007 và công văn số 118/BC-HQĐN ngày 21/8/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc Điều chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559 và QLRR của các công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Tổng cục đã xóa dữ liệu trên hệ thống QLRR trường hợp của Công ty TNHH Samil Vina (MST 3600790154) như Cục Hải quan Đồng Nai đề xuất tại công văn.

2/ Trường hợp của Công ty TNHH Dong - II (MST 3600631524): đã được hướng dẫn tại công văn số 275/CNTT-CNTT ngày 3/10/2007 của Tổng cục Hải quan.

3/ Trường hợp Công ty chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (MST 3600268170):

Theo hướng dẫn tại công văn 7381/TCHQ-KTTT ngày 22/12/2006 thì các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xác nhận gửi về Tổng cục để xử lý trên hệ thống QLRRR:

- Trường hợp 1: Do vướng mắc về cơ chế chính sách đối với các tờ khai trước ngày thông tư 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính về loại hình XNK tại chỗ có hiệu lực…

- Trường hợp 2: Doanh nghiệp thực xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày, nộp hồ sơ thanh Khoản chậm nhưng chưa quá 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Trường hợp Công ty chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai xuất khẩu ngoài thời hạn 275 ngày và một số tờ khai thanh Khoản chậm (quá 365 ngày) nên không đủ Điều kiện được xem xét xóa dữ liệu trên hệ thống QLRR.

Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định hiện hành trước khi báo cáo về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu