Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6110/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Nội;
- Công ty TNHH Trường Thịnh
(41 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1910/T&T ngày 19/10/2007 của Công ty TNHH Trường Thịnh về việc xin tạm thời chưa cưỡng chế XNK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên Hệ thống KTT559 thì Công ty TNHH Trường Thịnh hiện có nợ thuế quá 90 ngày tờ khai số 190/NKD ngày 31/1/2000 số tiền 66.694.000 đồng tại Cục Hải quan Hà Nội. Theo trình bày của Công ty, đây là số nợ thuế truy thu của lô hàng vải địa kỹ thuật. Công ty đề nghị được làm thủ tục XNK hàng hóa trong khi chờ làm thủ tục xóa nợ thuế truy thu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78 thì doanh nghiệp nợ quá hạn 90 ngày sẽ bị cưỡng chế; Tuy nhiên trước khi cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế phải thông báo cho doanh nghiệp 30 ngày sau khi hết thời hạn nộp thuế (Khoản 4 Điều 106) và 05 ngày làm việc trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế (Khoản 3 Điều 95). Việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế phải theo đúng thứ tự quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế.

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ quy định trên để thực hiện. Nếu chưa thực hiện đúng quy định thì chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế và thông báo cho doanh nghiệp. Nếu đã thực hiện đúng quy định thì áp dụng lần lượt các biện pháp cưỡng chế.

Trường hợp Công ty TNHH Trường Thịnh có nợ thuế truy thu của lô hàng vải địa kỹ thuật, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội khẩn trương hướng dẫn công ty lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế theo công văn hướng dẫn số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004, 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An