Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6109/TCHQ-KTTT
V/v Xét ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng

Trả lời công văn số 7021/HQHP-PNV ngày 15/10/2007 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc xét ân hạn nộp thuế của Công ty TNHH Nữ trang D&Q Việt Nam (MST: 0200669285); Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 24/10/2007, tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Nữ trang D&Q Việt Nam đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai số 84NK/ĐT-TN ngày 04/08/2006 tại Chi cục Hải quan KCX và KCN Hải Phòng (Cục Hải quan Hải Phòng).

Căn cứ quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty không được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật.

Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng hướng dẫn Doanh nghiệp thường xuyên tra cứu vào website hải quan http://www.customs.gov.vn để cập nhật các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải phòng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu