Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6100/TCHQ-KTTT
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 22/10/2007 của Công ty TNHH DV Kim Anh (MST: 0102269881), công văn số 01 ngày 17/10/2007 của Công ty TNHH thiết bị điện tử và năng lượng Hoàng Mai (MST: 0101588476) về việc xác nhận cho Doanh nghiệp không nợ đọng thuế XNK.

Đề nghị các đơn vị kiểm tra và báo cáo số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN khác mà các Doanh nghiệp còn nợ đến nay.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu) theo số Fax: 04.8723 856 trước ngày 01/11/2007 (công văn gốc vẫn phải gửi theo đường bưu điện).

Sau ngày 01/11/2007 đơn vị nào không báo cáo sẽ phải chịu trách nhiệm về số nợ của Công ty.

(Kể từ ngày 29/10/2007 nếu các Công ty trên mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu thì phải nộp hết số tiền thuế trước khi giải phóng hàng)

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng