Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6094/TCHQ-KTTT
V/v Ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nhật
(201 - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 177CV/TC-HC ngày 15/10/2007 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nhật về việc xin ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 01/01/2006 quy định: Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai; nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải quan, tính thuế và nộp thuế vào NSNN. Như vậy, lý do nộp thuế chậm mà Doanh nghiệp giải trình tại công văn số 177CV/TC-HC nêu trên là không có cơ sở.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hải Phòng và tra cứu trên Hệ thống QLRR thì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nhật đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai số 77/NKD ngày 10/01/2007 tại Chi cục Hải quan Hải Dương. Do đó, theo quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nhật không đủ Điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật.

Trường hợp Doanh nghiệp được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nhật biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An