Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 608/CP-CN
V/v miễn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án An toàn đường bộ Việt Nam (vốn vay WB)

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Giao thông vận tải,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Xây dựng,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1115/GTVT-KHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2080/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 4 năm 2004) về việc miễn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án An toàn đường bộ Việt Nam vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Giao thông vận tải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án An toàn đường bộ Việt Nam (vốn vay WB) và trình duyệt theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng