Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 601/CP-ĐMDN
V/v tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các DNNN sắp xếp lại đối với các tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian qua, một số Bộ, ngành và địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, một số pháp nhân mới hình thành sau khi sắp xếp đã chậm trễ trong việc tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, dẫn đến những vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng và các pháp nhân mới được sắp xếp lại.

Để chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tốt, tháo gỡ những vướng mắc cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2003 - 2005, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện sắp xếp lại tiến hành xử lý tài sản, chuyển giao và tiếp nhận các nghĩa vụ tài chính giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức sắp xếp lại (bao gồm cả xử lý tài chính) phải tiến hành khẩn trương, theo đúng trình tự, thủ tục quy định để các pháp nhân được sắp xếp lại sớm đi vào hoạt động ổn định.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng