Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 582/CP-QHQT
V/v dự án Hỗ trợ tiến trình CCHC tại tỉnh Đắc Lắc giai đoạn 2 do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Nội vụ,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 263 BKH/KTĐN ngày 16 tháng 4 năm 2004) về việc Dự án Hỗ trợ tiến trình cải cách hành chính tại tỉnh Đắc Lắc giai đoạn 2 do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án “Hỗ trợ tiến trình cải cách hành chính tại tỉnh Đắc Lắc” giai đoạn 2 do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại trị giá 15.700.000 Curon Đan Mạc (DKK), vốn đối ứng trong nước là 1.570.000 DKK do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc tự bố trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho phía Đan Mạch về Văn kiện Dự án đã được phê duyệt.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc lưu ý chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý chuyên gia nước ngoài làm việc và đến thăm Dự án tại tỉnh.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan