Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 581/CP-QHQT
V/v Bộ TM thực hiện giai đoạn bắc cầu dự án MUTRAP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Bộ Thương mại ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính,
Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2397 BKH/KTĐN ngày 21/4/2004) về việc thực hiện dự án MUTRAP do EC tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Thương mại tiếp nhận và triển khai giai đoạn bắc cầu của dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên (MUTRAP) do Uỷ ban Châu Âu (EC) hỗ trợ không hoàn lại, trị giá không quá 200.000 Euro.

Trong giai đoạn bắc cầu, dự án cần tập trung vào mục tiêu chính là hỗ trợ cho hoạt động đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra hiện nay (không dàn trải nhiều lĩnh vực như EC đề nghị).

2. Bộ Thương mại đánh giá toàn diện kết quả thực hiện giai đoạn I và đàm phán với EC để chuẩn bị nội dung giai đoạn II hướng vào hai mục tiêu chính là hỗ trợ đàm phán và triển khai thực hiên sau khi gia nhập WTO.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan