Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 580/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án thanh tra kế hoạch và đầu tư - ODA của Chính phủ Anh

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Thanh tra Nhà nước

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2220 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2004) về việc xin phép tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thanh tra kế hoạch và đầu tư”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của Chính phủ Vương Quốc Anh để thực hiện dự án “Tăng cường năng lực thanh tra kế hoạch và đầu tư”, trị giá dự kiến là 90.000 USD.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự án, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và phối hợp với Thanh tra Nhà nước để triển khai theo đúng các quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Để dự án triển khai có hiệu quả thiết thực, trước hết cần tập trung cho hoạt động thanh tra đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai và phát triển mô hình giám sát cộng đồng trong công tác thanh tra kết hoạch và đầu tư (góp phần thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan