Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 579/CP-QHQT
V/v các dự án do Quỹ CEG, Ôxtrâylia tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Ngoại giao,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,
 - Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2324 BKH/KTĐN ngày 19 tháng 4 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Ngoại giao và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thẩm định và phê duyệt các dự án do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại trong khuôn khổ Quỹ Xây dựng năng lực quản lý quốc gia có hiệu quả (CEG) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nói trên.

Các cơ quan tổ chức tiếp nhận và thực hiện các dự án này theo quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan