Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 578/CP-QHQT
V/v Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn sử dụng ODA Phần Lan

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Hưng Yên, Thái Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2604 BKH/KTĐN ngày 29 tháng 4 năm 2004) về Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn sử dụng ODA không hoàn lại của Phần Lan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Chương trình nước sạch và vệ sinh các thị trấn sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan. Giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản chương trình.

2. Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ xây dựng các văn kiện hợp phần để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Phần Lan về Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn tại Việt Nam với đại diện Chính phủ Phần Lan./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan