Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5686 BKH/KTCN
V/v xác nhận thiết bị trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Ngày 26 tháng 8 năm 2003, Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng có công văn số 1426 TCT/KDXNK và công văn số 27 BXD-VLXD ngày 08/9/2003 của Bộ Xây dựng về việc xác nhận thiết bị trong nước chưa sản xuất được. Sau khi nghiên cứu Hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Danh mục số 35 trong Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành là dây chuyền thiết bị sản xuất gạch nung các loại có công suất đến 20 triệu viên năm (gạch xây), còn dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất gạch Ceramic hoặc Granit (gạch ốp lát) thì hiện nay trong nước chưa sản xuất được.

Do vậy, dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ốp lát Ceramic nung 3 lần với công suất 200.000 m2/năm Công ty gạch men Thăng Long trực thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng - Bộ Xây dựng nhập khẩu là không thuộc danh mục số 35 của quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Đình Ân