Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5626/VPCP-TTBC
V/v đăng Công báo Điều ước quốc tế bằng tiếng nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Văn phòng Quốc hội,
 - Văn phòng Chủ tịch nước,
 - Bộ Tư pháp,
 - Bộ Ngoại giao.

Văn Phòng Chính Phủ nhận được từ Bộ Ngoại giao một số Điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký với nước ngoài chỉ bằng tiếng nước ngoài, và Công văn số 2943-CV/NG-LPQT ngày 04/11/2003 của Bộ Ngoại giao, trong đó có đề nghị đăng Công báo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký chính thức chỉ bằng một thứ tiếng nhà nước ngoài.

Về vấn đề này, Văn Phòng Chính Phủ thấy rằng, Pháp lệnh về ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ quy định chung là, các điều ước quốc tế, trong15 ngày kể từ ngày có hiệu lực, được đăng trong Công báo nước CHXHCN Việt Nam. Tại Điều 13, khoản 2 của Pháp lệnh cũng quy định: “Đối với điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài, khi đề xuất ký hoặc gia nhập và trước khi sao lục, cơ quan đề xuất ký kết có trách nhiệm dịch điều ước đó ra tiếng Việt và trao đổi với Bộ Ngoại giao để đối chiếu với ngôn ngữ được ký của điều ước đó”. Theo đó, các điều ước quốc tế được ký bằng tiếng nước ngoài đều có bản dịch tiếng Việt đã được đối chiếu. Thông lệ, từ trước đến nay, Văn Phòng Chính Phủ chỉ đăng trên Công báo toàn văn các điều ước quốc tế bằng tiếng Việt hoặc song ngữ.

Trong trường hợp các điều ước quốc tế chỉ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam ký bằng một thứ tiếng nước ngoài và không có bản tiếng Việt thì việc đăng Công báo sẽ gặp khó khăn và có rất ít giá trị phổ biến ở trong nước vì trình độ phổ cập tiếng nước ngoài ở Việt Nam hiện còn rất thấp.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn Phòng Chính Phủ đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến đối với đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc in các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký chỉ bằng tiếng nước ngoài trên Công báo; hoặc cần phải có cả bản dịch tiếng Việt để có sự thống nhất trong việc ký kết và ban hành các điều ước quốc tế (xin gửi kèm Công văn nói trên của Bộ Ngoại giao).

Đề nghị Quý cơ quan gửi ý kiến chính thức bằng văn bản về Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 20/11/2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản