Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5548/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 40

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Xem xét công văn số 3256/HQTP.TGTT ngày 9/10/2008 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài Chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc xác định khoản đảm bảo:

Điểm 4 công văn trên có nêu: "....., chỉ xác định khoản đảm bảo đối với trường hợp hàng hoá thuộc diện nộp thuế ngay đồng thời thuộc đối tượng phải thực hiện tham vấn." là chưa đầy đủ theo quy định của Thông tư số 40/2008/TT-BTC. Vì theo quy định tại tiết b.1 khoản a điểm 4 mục I phần III của Thông tư 40/2008/TT-BTC thì trường hợp người khai Hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế nếu được chấp nhận thì cũng phải nộp khoản bảo đảm.

2/ Về các lô hàng có yếu tố chiết khấu giảm giá:

Điểm 6 hướng dẫn việc tham vấn các lô hàng có yếu tố chiết khấu giảm giá tại Phòng trị giá và Chi cục. Như vậy không thống nhất với việc phân cấp tham vấn nêu tại điểm 2 của công văn 3256/HQTP.TGTT. Đồng thời việc phân công như vậy là không rõ ràng khi xác định lô hàng nào thuộc thẩm quyền tham vấn của Phòng trị giá hay Chi cục (không rõ khi nào thì Chi cục có đủ cơ sở xem xét khoản chiết khấu giảm giá).

Để việc phân cấp, kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đúng quy định của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài Chính; Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 và các văn bản hướng dẫn về giá khác của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ các nội dung trên để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện phù hợp quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh