Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 551/QLLĐNN-TTLĐ
V/v thực hiện HĐ cung ứng lao động GVGĐ sang làm việc tại Đài Loan

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO)

Phúc đáp công văn số 01/CV-ĐTXKLĐ ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh về việc đưa lao động giúp việc gia đình và khán hộ công sang làm việc có thời hạn tại Đài Loan, thừa uỷ quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước có ý kiến như sau:

Đồng ý để Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được thí điểm đưa lao động nữ sang Đài Loan làm giúp việc gia đình và khán hộ công theo hợp đồng cung ứng lao động ký với Công ty hữu hạn mậu dịch Hựu Uy - Đài Loan.

Đề nghị Tổng công ty thực hiện tốt hợp đồng thí điểm này, đặc biệt là:

- Các điều khoản của hợp đồng phải phù hợp với các văn bản hiện hành về đưa lao động giúp việc gia đình sang Đài Loan.

- Tổng công ty phải tuyển chọn trực tiếp, có phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã hội, đặc biệt là Hội Liên Hiệp Phụ nữ tại nơi cư trú của người lao động, bảo đảm tuyển chọn được những người có đạo đức tốt, chăm chỉ, phù hợp với tính chất công việc mà họ sẽ làm tại Đài Loan.

- Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, huấn luyện đầy đủ về công việc, cách ứng xử, kỹ năng công việc trong khi làm việc ở Đài Loan, các điều kiện hợp đồng, pháp luật và phong tục tập quán của Đài Loan cho người lao động trước khi đi. Trong giáo dục định hướng cần nói rõ, những khó khăn, thuận lợi mà người lao động có thể gặp khi làm việc ở Đài Loan. Chỉ đưa đi những người đã được huấn luyện kỹ, đạt yêu cầu và tự nguyện sang làm việc tại Đài Loan.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước và công khai các khoản thu đối với người lao động.

- Tổ chức tốt công tác quản lý lao động ở nước ngoài. Tổng công ty phải làm việc với phía đối tác để cử người sang tham gia quản lý, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động tại Đài Loan.

- Có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với những trường hợp bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp, thường xuyên báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc về danh sách lao động, nơi làm việc của người lao động, quá trình thực hiện hợp đồng và chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của các cơ quan nói trên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Quý Tổng công ty biết, thực hiện.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hoà