Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5429/UBND-ĐT
V/V:Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và môi trường
- Các phòng công chứng
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1605/STP-VB ngày 12 tháng 5 năm 2006 và báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1139/SXD-CCQNĐ ngày 27 tháng 02 năm 2006 về giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đối với các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thì phải chờ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập sau ngày 01 tháng 7 năm 1991 mà có yếu tố nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thì thực hiện theo các Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Tư pháp phối với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng Công chứng và Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiên cứu Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên để áp dụng giải quyết cho các trường hợp cụ thể.

4. Công văn này thay thế Công văn số 4773/UBND-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về đăng ký chuyển dịch sở hữu nhà có đồng sở hữu, đồng thừa kế đang định cư ở nước ngoài./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ ĐT, PC, NC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Nguyễn Văn Đua