Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 5339/UBND-ĐT
Về xử lý tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.

 

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5092/SXD-QLN ngày 12 tháng 7 năm 2007 và Công văn số 5699/SXD-QLN ngày 31 tháng 7 năm 2007 về xử lý tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, giao Sở Xây dựng hướng dẫn, thực hiện như sau:

1. Đối với các hộ thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước với mục đích sử dụng để ở, tiền thuê nhà thu theo Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố, trường hợp sử dụng nhà để cho thuê lại hoặc kinh doanh thì điều tiết thu tiền theo giá kinh doanh (việc giải quyết vận dụng theo khoản c Điều 1 Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993, Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 10 năm 1994, Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố).

2. Đối với diện nhà ở chờ mua giá thị trường, chờ mua theo 2 cơ chế giá thì giải quyết ký hợp đồng thuê nhà theo giá thuê tại Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố, truy thu tiền thuê nhà kể từ ngày sử dụng (trường hợp này giải quyết nếu các hộ sử dụng với mục đích để ở). Trường hợp các hộ sử dụng nhà để cho thuê lại hoặc kinh doanh thì điều tiết thu tiền theo giá kinh doanh như quy định tại điểm 1 Công văn này đối với phần diện tích cho thuê lại hoặc phần diện tích kinh doanh.

3. Đối với các trường hợp không đồng ý trả tiền thuê nhà, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố căn cứ vào các điều khoản đã ký trong hợp đồng thuê nhà để xử lý theo quy định.

4. Đối với trường hợp 03 hộ bà Phạm Thị Minh Nguyệt, hộ bà Huỳnh Thị Thu Thủy và hộ bà Tăng Tuyết Phương đang sử dụng tại nhà số 228 Pasteur, quận 3, thực hiện thu tiền thuê nhà theo Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu các hộ sử dụng với mục đích để ở). Trường hợp các hộ sử dụng nhà để cho thuê lại hoặc kinh doanh thì Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố điều tiết thu tiền theo giá kinh doanh theo quy định tại điểm 2 Công văn này./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Hội đồng bán nhà ở TP;
- Hội đồng bán nhà ở quận, huyện;
- Công ty DVCI quận, huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP
- Phòng ĐTMT, PC-NC, TCTMDV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thh) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín