Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5315/UBND-ĐT
Về ban hành và áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản và bộ đơn giá khảo sát xây dựng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

Kính gởi:

- Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thông tin;
- Các Sở ban - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (Công văn số 6037/SXD-KTXD, ngày 25 tháng 7 năm 2006) về ban hành và áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và lắp đặt) và bộ đơn giá khảo sát xây dựng; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Ngày 14 tháng 7 năm 2006, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND về ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND về ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định hiện hành về công bố các văn bản quy phạm pháp luật, Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Sở Xây dựng giao file dữ liệu các bộ đơn giá nêu trên cho Trung tâm Công báo thành phố để đăng Công báo theo quy định. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức in ấn, phát hành các bộ đơn giá, tự cân đối thu, chi về tài chính và chấp hành các quy định pháp luật về xuất bản, phát hành. Giao Sở Văn hóa và Thông tin hướng dẫn thủ tục xuất bản theo thẩm quyền và trách nhiệm.

2. Về xử lý chuyển tiếp áp dụng các bộ đơn giá nêu trên:

- Hồ sơ dự toán, tổng dự toán của các công trình xây dựng được các sở - ngành, quận - huyện, chủ đầu tư tiếp nhận trước ngày 24 tháng 7 năm 2006 để thẩm định, phê duyệt thì vẫn được áp dụng các bộ đơn giá xây dựng cơ bản và đơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 4232/1999/QĐ-UB-QLĐT, ngày 27 tháng 7 năm 1999 và Quyết định số 65/2001/QĐ-UB, ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Hồ sơ dự toán, tổng dự toán của các công trình xây dựng được tiếp nhận để thẩm định, phê duyệt kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2006 thì phải áp dụng các bộ đơn giá mới được ban hành theo Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua