Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5056/TCHQ-GSQL

V/v Nhập khẩu xe ôtô

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Công ty VICTORY OCEAN
(Địa chỉ: 746 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời đơn đề nghị ngày 24/04/2007 về việc xin nhập xe ôtô của Văn phòng đại diện Công ty VICTORY OCEAN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì Văn phòng đại diện Công ty được phép nhập khẩu xe.

- Căn cứ quy định tại Phần D, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì 02 chiếc xe ôtô của Văn phòng đại diện Công ty VICTORY OCEAN tạm nhập khẩu phục vụ cho hoạt động của Văn phòng không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Đề nghị Văn phòng đại diện Công ty VICTORY OCEAN liên hệ với Chi Cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập khẩu xe ôtô để được giải quyết thủ tục nhập khẩu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc