Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5055/UBND-ĐT
Về công tác bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi:

- Hội đồng bán nhà ở thành phố;
- Hội đồng bán nhà ở quận, huyện.

 

Xét báo cáo của Hội đồng bán nhà ở thành phố tại Công văn số 293/CV-HĐBNƠ/TP ngày 10 tháng 7 năm 2006 về phúc đáp ý kiến của Cử tri và Đại biểu Quốc hội liên quan đến công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ; Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Yêu cầu Hội đồng bán nhà ở thành phố và Hội đồng bán nhà ở quận, huyện sau ngày 30 tháng 9 năm 2006 vẫn tiếp tục nhận đơn xin mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ đối với hộ thuê nhà. Điều quan trọng, hết sức cần thiết là Hội đồng bán nhà ở thành phố, Hội đồng bán nhà ở quận, huyện phải hướng dẫn tận tình cho từng người dân đối với việc lập hồ sơ, thủ tục mua nhà và thực hiện thủ tục bán nhà cho người mua phải thật nhanh, gọn, không để thiệt hại cho người mua. Đồng thời, phải khẩn trương xử lý các trường hợp nhà chưa đủ điều kiện bán nếu phù hợp quy định, thì chuyển sang đủ điều kiện bán./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua