Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5036/TCHQ-KTTT

V/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Hưng Thành
(P403 - TT vật tư du lịch - 46 Láng Hạ - Đống đa - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09-8/07/CV-HT ngày 09/08/2007 của Công ty TNHH thương mại Hưng Thành về xử lý nợ thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ báo cáo tại công văn số 1407/KVI-ĐTT ngày 24/08/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về số liệu trên Hệ thống KT559, QLRR; Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và hiệu chỉnh số liệu trên Hệ thống QLRR đối với tờ khai số 2617/NKD ngày 22/01/2007 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVI của Công ty.

Tra cứu trên Hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 28/08/2007 thì Công ty TNHH thương mại Hưng Thành thuộc diện chấp hành tốt pháp luật Hải quan và không nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp nên theo quy định tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, Công ty được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang tích cực chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương chấn chỉnh trong việc tuyên truyền, nhận dữ liệu nợ thuế để phục vụ cộng đồng Doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.HCM;
- Lưu VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An