Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5030/BKH-PTDN
V/v: hướng dẫn đăng ký kinh doanh đại lý Internet

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/6/2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông có Công văn số 1163/BBCVT-VT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh đại lý Internet. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của các Bộ Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa – Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý Internet thì kinh doanh đại lý Internet là ngành, nghề kinh doanh có Điều kiện, trong đó quy định trình tự doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh trước khi ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định “Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có Điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ Điều kiện theo quy định”. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh làm đại lý Internet chỉ được hoạt động kinh doanh đại lý Internet khi thực hiện đầy đủ các Điều kiện quy định tại Mục II Thông tư số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT nói trên.

Đề nghị Quý sở nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Bưu chính, Viễn thông
- Vụ KH GD, TN và MT
- Lưu VP, PTDN

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PTDNN&V
Nguyễn Văn Trung