Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4997/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 354/HQLC-NV ngày 27/8/2007 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về thủ tục hải quan đối với lô hàng 58 tấn Xút của Công ty Khoáng sản Lào Cai nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, vận tải đơn ghi nơi hàng đến là ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm IV.1, Mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên của hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại một Chi Cục Hải quan mà doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất.

Do lô hàng 58 tấn Xút là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Công ty có nhà máy sản xuất ở tỉnh Lào Cai, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và Hải quan khi thanh Khoản hồ sơ nhập khẩu, căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, lô hàng nhập khẩu trên của Công ty có thề làm thủ tục chuyển cửa khẩu lô hàng về Lào Cai để làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai giao cho đơn vị Hải quan theo dõi hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu làm thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định tại Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng Cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hà Nội (để p/hợp);
- Công ty khoáng sản Lào Cai (thay trả lời cv408);
- Vụ pháp chế (BTC);
- Trang website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Văn Tạo