Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4957/BKH-PTDN
V/v thực hiện Luật doanh nghiệp 2005

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
  HĐND, UĐBN các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Doanh nghiệp (Luật số 60/2005/QH11). Theo quy định tại Điều 171 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Hiện nay, Dự thảo Nghị định về đăng ký kinh doanh hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp đang được Chính phủ xem xét. Do vậy, để đảm bảo công tác đăng ký kinh doanh được tiến hành bình thường, liên tục trong thời gian chưa có Nghị định mới về đăng ký kinh doanh, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3486a/VPCP-ĐMDN ngày 30/6/2006 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin hướng dẫn thực hiện tạm thời công tác đăng ký kinh doanh như sau:

1. Kể từ ngày 01/7/2006, việc đăng ký kinh doanh phải thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Trong thời gian chưa có Nghị định về đăng ký kinh doanh thì tạm thời áp dụng các quy định tại Quy định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và các Thông tư hướng dẫn thực hiện nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

Riêng về lệ phí đăng ký kinh doanh, đề nghị tiếp tục áp dụng theo quy định tại Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC cho đến khi có quy định mới;

2. Đối với các hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày 01/7/2006 thì thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 1999, Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 và các Thông tư hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố ;
- Lưu VT, PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan