Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4952/TCHQ-KTTT

V/v giá tính thuê hàng NK để truy thu thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 690/HQTN-KTSTQ ngày 28/6/2007 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc vướng mắc truy thu thuế nhập khẩu đối với xe ô tô khách sử dụng không đúng mục đích. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc truy thu thuế và xử phạt phải thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật. Yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh căn cứ chế độ quy định, hồ sơ cụ thể của hàng hoá nhập khẩu để xác định chính xác trường hợp phải truy thu, thời điểm truy thu và căn cứ để tính thuế nhập khẩu phải truy thu.

2. Về việc xác định trị giá tính thuế:

Khi xác định được trường hợp phải truy thu thuế và xác định được thời điểm truy thu thuế, thì việc xác định trị giá tính thuế để truy thu căn cứ vào các quy định đã hướng dẫn về xác định giá tính thuế tại thời điểm đó để xác định.

Tổng Cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Tây Ninh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An