Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4950 TC/TCT
V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty Liên doanh Bảo hiểm quốc tế Việt Nam
- Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam

 

Trả lời công văn số 182 VIA/04 ngày 22/2/2004 Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam và công văn số 093 BV/TTĐT/2004 ngày 14/01/2004 của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam về phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bắt buộc liên quan đến từng nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.1. Mục III Thông tư số 45 TC/CĐKT ngày 30/5/1994 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Bảo hiểm, thì doanh nghiệp Bảo hiểm phải lập các Khoản dự phòng phí cho các trách nhiệm chưa hoàn thành (gọi là dự phòng phí): đối với nghiệp vụ bảo hiểm phí nhân thọ: Dự phòng phí bao gồm tất cả các Khoản phí đã thu được trong năm tài chính nhưng phải để lại thanh toán các trách nhiệm sẽ phát sinh trong thời gian còn hiệu lực của Hợp đồng trong những năm tiếp theo. Cách tính dự phòng phí được áp dụng theo phương pháp lấy mức phí giữ lại của 2 tháng cuối đối với nghiệp vụ bảo hiểm vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không và 40% tổng phí giữ lại của tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm còn lại thuộc năm tài chính trước. Trường hợp muốn áp dụng phương pháp tính dự phòng phí khác, doanh nghiệp Bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính và chỉ được áp dụng khi được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định trên, xét trường hợp cụ thể về đề nghị của Công ty liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam, Bộ Tài chính chấp thuận cho Công ty hạch toán trích lập dự phòng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 72/2001/TT-BTC ngày 28/8/2001 đối với các năm tài chính 1999 - 2000 như Công ty đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty liên doanh Bảo hiểm quốc tế Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung