Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 494 CV/NN-CN
V/v nhập khẩu gà giống bố mẹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Charoen Pokphand Việt Nam

Sau khi xem xét hồ sơ kèm theo công văn số 4-01b/CP-W ngày 26/4/2004 của Công ty TNHH Charoen Pokphand Việt Nam về việc xin nhập khẩu gà giống bố mẹ 01 ngày tuổi từ Malaysia, Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến như sau:

1. Giống gà ROSS có tên trong Danh mục giống vật nuôi được nhập khẩu, ban hành kèm theo QĐ số 58/2001/QĐ-BNN-KNKL ngày 23/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hồ sơ đăng ký nhập khẩu của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành. Cục Nông nghiệp đồng ý để Công ty được nhập khẩu 115.000 gà giống bố mẹ hướng thịt giống ROSS 01 ngày tuổi từ Malaysia, trong đó 100.000 gà dòng mái và 15.000 gà dòng trống.

2. Thời gian nhập khẩu: từ 01/6 - 30/12/2004. Cảng nhập: Sân bay Nội Bài, TP. Hà Nội.

3. Công ty phải thực hiện đầy đủ những quy định về quản lý giống tại Nghị định số 14/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ vê Quản lý giống vật nuôi và những quy định về kiểm dịch tại Pháp lệnh Thú y./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao