Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  4929/VPCP- CN

V/v làm chủ đầu tư KCN nặng và thương mại dịch vụ LILAMA tại tỉnh Hưng Yên.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

 

Kính gửi:Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại văn bản số 1896/TCT/KH-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 về việc xin làm chủ đầu tư thực hiện Dự án khu công nghiệp nặng và thương mại dịch vụ LILAMA tại tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về Dự án khu công nghiệp nêu trên. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định chủ đầu tư Dự án trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung  Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư,

   Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND tỉnh Hưng Yên;

- Ban QL các KCN Hưng Yên;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

   Website CP, các Vụ: NN, ĐP, TTBC;

- Lưu: VT, CN (5). H23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Văn Trọng Lý