Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4862/BGTVT-CGĐ
V/v: Thực hiện Nghị định 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ;
- Các trường, viện Sở thuộc Bộ;

 

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện những quy định về đấu thầu của Chính phủ và Bộ Kế hoạch & Đầu tư như sau:

1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thay thế Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; Trong đó tại Điều 76 hướng dẫn thi hành có quy định xử lý chuyển tiếp giữa Nghị định 111/2006/NĐ-CP và Nghị định 58/2008/NĐ-CP.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp; văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu;

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên trang Web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://dauthau.mpi.gov.vn

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Bộ GTVT quản lý, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quy định phân cấp, ủy quyền của Bộ nghiên cứu, thực hiện các quy định về đấu thầu đã được ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN; PC; HTQT;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu: VT, CGĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4862/BGTVT-CGĐ về việc thực hiện Nghị định 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 4862/BGTVT-CGĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/06/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Ngô Thịnh Đức
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/06/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản