Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4818/TCHQ-KTTT

V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân may và trang bị bảo hộ lao động Hà Thành
(84A - Phố Chính Kính – P. Nhân Chính - Quận Thanh Xuân – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 03/CV ngày 30/07/2007 của Doanh nghiệp tư nhân may và trang bị bảo hộ lao động Hà Thành (MST: 0101959441) về việc xác nhận cho Doanh nghiệp không còn nợ đọng thuế XNK; Tổng cục Hải quan có ký kiến như sau:

Qua tra cứu số liệu trên Hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan và báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Tổng cục Hải quan xác nhận tại thời điểm ngày 20/08/2007, Doanh nghiệp tư nhân may và trang bị bảo hộ lao động Hà Thành không có nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo cho Doanh nghiệp tư nhân may và trang bị bảo hộ lao động Hà Thành được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An