Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4813/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:-

Công ty TNHH Đông Nam Á
(15-17 Trần Quốc Thảo - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 01/ESA-CV ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH Đông Nam Á về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng máy điều hoà nhiệt độ nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng máy điều hoà nhiệt độ không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý gí và đã được quy định giá tính thuế tại bảng giá nêu trên.

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng máy điều hoà nhiệt độ có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1 mục III thông tư số: 08/2002/TT/BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 và có mức giá ghi trên hợp đồng đạt từ 80% trở lên so với mức giá quy định tại bảng giá thì giá tính thuế được áp dụng theo giá ghi trên hợp đồng. Nếu không có đủ các điều kiện theo quy định thì phải áp giá theo mức giá quy định tại bảng giá.

Khi Công ty có hàng thực nhập Cục hải quan nơi Công ty mở tờ khai sẽ Căn cứ hàng thực nhập và hướng dẫn nêu trên để áp giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn