Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4811/TCHQ-KTTT

V/v thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 917/HQQN-NV ngày 30/7/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc gia hạn thời gian nộp thuế đối với Công ty TNHH ngọc trai Phương Đông là doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất ngọc trai xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Để có cơ sở xem xét đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra xác định thực tế chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu liên quan đến việc kéo dài thời hạn nộp thuế của Công ty TNHH ngọc trai Phương Đông. Trên cơ sở thực tế kiểm tra, đề xuất Tổng cục Hải quan gia hạn thời gian nộp thuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu thuộc các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu phục vụ cho sản xuất ngọc trai xuất khẩu. Tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc kéo dài thời hạn nộp thuế để sử dụng nguyên liệu nhập khẩu không đúng mục đích.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An